การพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย

ครั้งที่แล้วผมเขียนถึง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ของ Keynes ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยเครื่องยนต์ 4 เครื่องคือ C, I, G, X

 

เศรษฐศาสตร์

ว่าเป็นแนวคิดที่ใช้ได้ในการแก้ปัญหาระยะสั้นที่อุปสงค์ต่ำกว่าอุปทานแต่ปัญหาเศรษฐกิจที่เรื้อรังของไทยในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมานั้น เป็นปัญหาระยะยาวในเชิงโครงสร้างที่นำทฤษฎี Keynes มาใช้แก้ไขไม่ได้ เพราะหากใช้แนวคิดดังกล่าวต่อไปอีกก็คงจะเห็นแต่นโยบายคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันต่อไปอีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ผมเขียนบทความนี้เพราะประเทศไทยใกล้จะเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งพรรคการเมืองจะต้องนำเสนอแนวนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูประเทศ

ซึ่งผมไม่อยากเห็นการอ้างเอาเครื่องยนต์ 4 เครื่องมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจอีก เพราะทำกันแบบนี้มาเป็น 10 ปีแล้ว เศรษฐกิจไทยก็ยังถูกทิ้งโดยประเทศคู่แข่ง

ในอีกด้านหนึ่งก็มีความพยายามเขียนการปฏิรูปและแผนยุทธศาสตร์ชาติเข้าไปในรัฐธรรมนูญ แต่หากเขียนกฎหมายแล้วแก้จนได้ ก็คงจะไม่มีความจนหลงเหลืออยู่ในโลกแล้ว

ในระยะยาวนั้นจะต้องดูที่ปัจจัยด้านอุปทานเป็นหลัก เพราะอุปสงค์นั้นมีมากอย่างไม่มีที่สิ้นสุด กล่าวคือต้องสร้าง supply เพื่อให้เกิดผลผลิตและรายได้ที่จะนำมาซึ่ง effective demand หรือการมีกำลังซื้อจริง

ไม่ใช่มีแต่ความอยากได้ แต่รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลัง เมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะทำให้เข้าใจว่าการเพิ่มวันหยุดมากๆ นั้นในระยะยาวจะต้องทำให้เศรษฐกิจโตช้าลง เพราะการผลิตจะต้องลดลงไม่ได้เพิ่มขึ้น เป็นต้น