ศธ.ปรับกลยุทธ์การศึกษาไทย ยกระดับความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาการศึกษาได้มีการหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 9 คณะ

เพื่อวางแผนยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการศึกษาไทยในเวทีโลก โดยในปี 2565 IMD ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา ประเทศไทยมีอันดับด้านการศึกษาอยู่อันดับที่ 53 ดีขึ้น 3 อันดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 และได้อันดับดีที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นคณะกรรมการสภาการศึกษาจึงเร่งศึกษาแนวทางการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการศึกษาของไทย

ศธ.ปรับกลยุทธ์การศึกษาไทย

โดยกำหนดกรอบแนวคิดไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

  1. ยกระดับผลการประเมิน PISA เป้าหมาย คือ เด็กไทยอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้
  2. ยกระดับผลการจัด IMD เพื่อให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาลดลง และการจัดการศึกษามีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
  3. ยกระดับผลการจัดอันดับ WEF โดยจัดการศึกษาให้สามารถผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานและเด็กไทยทุกคนมีงานทำ มีทักษะที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

    ทั้งนี้ คณะกรรมการสภาการศึกษาจะติดตามผลต่อเนื่องและสร้าง Dash Board เพื่อติดตามและปรับปรุงการดำเนินงานดังกล่าว.

ข่าวการศึกษาเพิ่มเติม >>> คืนชีพหลักสูตรทวิศึกษา กระทรวงศึกษา เปิดทางเรียน ม.ปลาย ควบอาชีวะ

คืนชีพหลักสูตรทวิศึกษา กระทรวงศึกษา เปิดทางเรียน ม.ปลาย ควบอาชีวะ

กระทรวงศึกษาธิการ มอบ สพฐ.-สอศ. คืนชีพหลักสูตรทวิศึกษา เพิ่มโอกาสด้านวิชาชีพแก่นักเรียน ม.ปลาย ได้เรียนสายช่างอาชีวะควบคู่ไปด้วย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการที่ตนพร้อมด้วย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา และน่าน เพื่อเยี่ยมสถานศึกษา ติดตามการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และรับฟังความต้องการของพื้นที่

ข่าวการศึกษา

พบว่าหนึ่งในข้อเรียกร้องของพื้นที่ที่ตรงกัน คือขอให้มีการจัดหลักสูตรทวิศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษา ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสด้านวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนสายสามัญศึกษาได้เรียนสายช่างควบคู่ไปด้วย

แต่ช่วงที่ผ่านมาการสอนหลักสูตรทวิศึกษาได้หยุดชะงักลง และขณะนี้มีเด็กที่เรียนในหลักสูตรนี้ค้างท่ออยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งทางจังหวัดต้องการให้จัดหลักสูตรนี้ต่อไป โดยเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่เด็กกลุ่มด้อยโอกาส

“ดิฉันได้รับฟังรายงานการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน ซึ่งได้ทำบันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน โดยมีการจัดหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกันใน 2 รายวิชา คือหลักสูตรการตลาด และหลักสูตรช่างยนต์ มาตั้งแต่ปี 2558-2564 มีนักเรียนเรียนจบหลักสูตรจำนวน 104 คน

และในส่วนของวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ได้จัดหลักสูตรทวิศึกษา ปี 2561-2562 มีนักเรียนจบหลักสูตร จำนวน 32 คน ขณะที่จังหวัดเชียงราย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ได้ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เปิดสอนทวิศึกษา 6 สาขาวิชา ได้แก่ ช่างก่อสร้าง, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คหกรรม และการบัญชี

ซึ่งทำให้นักเรียนที่จบหลักสูตรทวิศึกษา สามารถเลือกเรียนต่อในระดับสูงได้ ทั้งสายวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี ขณะเดียวกัน เด็กบางคนก็สามารถนำความรู้และวุฒิ ปวช.ไปประกอบอาชีพได้เลย”

นางสาวตรีนุชกล่าวอีกว่า ได้มอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดหลักสูตรทวิศึกษา โดยมีการจัดทำแผนระดับจังหวัดว่าควรจัดทวิศึกษารายวิชาใด ในโรงเรียนไหน รวมถึงแก้ไขปัญหาที่ทำให้โครงการนี้หยุดชะงักลง

สำหรับเด็กชั้น ม.4 เรียนหลักสูตรทวิศึกษา ซึ่งที่ค้างท่ออยู่ในปัจจุบันก็ให้จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และสามารถเปิดรับนักเรียนรุ่นต่อไปในปีการศึกษา 2566 ได้

ทั้งนี้ ได้ย้ำไปด้วยว่า การจัดหลักสูตรทวิศึกษาให้เป็นไปตามความพร้อมของทั้งโรงเรียนและวิทยาลัย และผู้ที่จะได้รับประกาศนียบัตร 2 หลักสูตร จะต้องเรียนรายวิชาครบตามเงื่อนไขของทั้ง 2 หลักสูตร ในการนี้ให้เลขาธิการ กพฐ. และเลขาธิการ กอศ.หารือร่วมกันในรายละเอียดการดำเนินงาน ทั้งการจัดการเรียนการสอนและงบประมาณ